Tel: (586) 977-7267 | Fax: (586) 977-2074 | Email | Map & Directions

EnglishPolish

Zmartwychwstanie Pańskie – 2021

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Nadchodzą Święta Wielkanocne upamiętniające zwycięstwo Chrystusa nad złem, którego źródłem jest szatan. Kim jest więc zmartwychwstały Jezus – jest źródłem miłości i pokoju oraz źródłem naszej nadziei na życie wieczne. O co więc chodzi, gdy przeżywamy Święta Wielkanocne? Zawsze chodzi o naszą wiarę i o naszą miłość? Apostołowie uwierzyli, gdy zobaczyli zmartwychwstałego Pana. Wiara w Boga została nam przekazana przez naszych przodków. Kto od wiary odchodzi umiera duchowo. Czego są pewni ludzie, którzy w Boga wierzą i Mu całkowicie ufają? Są pewni, że Jezus czułą, a zarazem potężną miłością rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje życiowe człowieka.

Tego Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele życzymy z okazji tych Świąt – by Zmartwychwstały Pan pomógł Wam rozwiązać wszystkie Wasze życiowe i rodzinne sprawy. On poprzez swoją śmierć na krzyżu udowodnił, że nas kocha. Postarajcie się i Wy udowodnić, że wierzycie i kochacie Boga. Serdecznie dziękujemy Wam za troskę o Parafię w tym trudnym czasie pandemii. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Ks. Proboszcz Andrzej Maślejak, SChr  wraz z Księżmi i Siostrami Misjonarkami

The Resurrection of the Lord – 2021

Dear Parishioners and Friends!

Easter is coming to commemorate Christ’s victory over evil, the source of which is Satan. Who, then, is the risen Jesus – he is the source of love and peace, and the source of our hope for eternal life. So, what is it all about when we experience Easter? Is it always about our faith and our love? The apostles believed when they saw the risen Lord. Faith in God was handed down to us by our ancestors. Whoever departs from the faith dies spiritually. Of what are some people sure who believe in God and trust Him completely? They are sure that Jesus with tender and powerful love solves the most difficult situations in life. We wish you this, Dear Parishioners and Friends, on the occasion of this Easter – that the Risen Lord will help you dispel all your life and family matters. He has proved by his death on the cross that he loves us. Try to prove that you believe and love God. We sincerely thank you for caring for the parish in this difficult time of the pandemic.

On behalf of the Priests and Missionary Sisters, we wish you a Blessed Easter. We always remember to keep you in our prayers. 

Fr.  Andrzej Maślejak, SChr Pastor